สายรวบม่าน Eco Design

G-Upcycle award

 

สายรวบม่าน รางวัล G-Upcycle

สายรวบม่าน รางวัล G-Upcycle

บริษัท แกรนด์เนส จำกัด ได้รับรางวัล G-Bronze level โครงการ G-Upcycle ประจำปี2014 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สินค้าที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ได้แก่ สายรวบม่าน โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบให้ลดปริมาณขยะและเศษวัสดุ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

G-Upcycle

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้ม ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาตราสัญลักษณ์ G-Upcycle ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่นวัสดุเหลือทิ่งมาผลิตสินค้า โดยมีที่มาจากแนวคิดและข้อมูลทีเกี่ยวข้อกับการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green design) บางครั้งเรียกว่า Eco-design หรือ Design for the Enviroment (DfE) แต่เกณฑ์นี้เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำของเหลือใช้ในทุกระดับกลับมาพัฒนาเป็นวัสดุทดแทนหรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ลดปริมาณขยะและเศษวัสดุที่ต้องถูกส่งไปฝังกลบหรือเผาทำลาย รวบไปถึงส่งเสริมการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาวัตกรรมจากทรัพยากรการที่ถูกสกัดออกมาแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากเศษวัสดุถือเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ผลิตภัณฑ์สีเขียว ซึ่งโดยทั่วไปใช้อธิบายถึงผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมให้เข้าไปอยู่ในผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้นในกระบวนการออกแบบ การใช้วัตถุดิบ และพลังงานเท่าที่จำเป็ฯ ทำให้เกิดของเสียหรือเศษเหลือทิ้งน้อยที่สุด มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ตราสัญลักษณ์รับรอง G-Upcycle ประกอบด้วยแนวคิด 2 ส่วนได้แก่ (1) Green Productivity คือกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ (2) Upcycle ซึ่งเป็นกระบวนการที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยการพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพ และมีมูลค่าสูงขึ้นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและได้รับการรับรอง G-Upcycle ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคกล่าวคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าทั้งในด้านการออกแบบและเชิงพาณิชย์สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้

สายรวบม่าน Eco Design

G-Upcycle award

 

สายรวบม่าน รางวัล G-Upcycle

สายรวบม่าน รางวัล G-Upcycle

บริษัท แกรนด์เนส จำกัด ได้รับรางวัล G-Bronze level โครงการ G-Upcycle ประจำปี2014 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สินค้าที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ได้แก่ สายรวบม่าน โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบให้ลดปริมาณขยะและเศษวัสดุ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

G-Upcycle

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้ม ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาตราสัญลักษณ์ G-Upcycle ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่นวัสดุเหลือทิ่งมาผลิตสินค้า โดยมีที่มาจากแนวคิดและข้อมูลทีเกี่ยวข้อกับการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green design) บางครั้งเรียกว่า Eco-design หรือ Design for the Enviroment (DfE) แต่เกณฑ์นี้เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำของเหลือใช้ในทุกระดับกลับมาพัฒนาเป็นวัสดุทดแทนหรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ลดปริมาณขยะและเศษวัสดุที่ต้องถูกส่งไปฝังกลบหรือเผาทำลาย รวบไปถึงส่งเสริมการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาวัตกรรมจากทรัพยากรการที่ถูกสกัดออกมาแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากเศษวัสดุถือเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ผลิตภัณฑ์สีเขียว ซึ่งโดยทั่วไปใช้อธิบายถึงผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมให้เข้าไปอยู่ในผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้นในกระบวนการออกแบบ การใช้วัตถุดิบ และพลังงานเท่าที่จำเป็ฯ ทำให้เกิดของเสียหรือเศษเหลือทิ้งน้อยที่สุด มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ตราสัญลักษณ์รับรอง G-Upcycle ประกอบด้วยแนวคิด 2 ส่วนได้แก่ (1) Green Productivity คือกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ (2) Upcycle ซึ่งเป็นกระบวนการที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยการพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพ และมีมูลค่าสูงขึ้นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและได้รับการรับรอง G-Upcycle ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคกล่าวคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าทั้งในด้านการออกแบบและเชิงพาณิชย์สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้